iooo Társkeresés, másképp

Mobilon is!

Bejelentkezés

Belépés Facebookkal

Semmit nem osztunk meg az üzenőfaladon.

Regisztráció Facebookkal

Felhasználási feltételek

1. Bevezető rendelkezések

1. Az iooo (iooo.hu) egy társkereső szolgáltatást nyújtó weboldal (a továbbiakban: Weboldal), amelyen keresztül a Weboldalra regisztrált felhasználók más regisztrált felhasználókkal léphetnek kapcsolatba és ismerkedhetnek.

2. A Weboldalon elérhető társkereső szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) az Iooo Online Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 1., cégjegyzékszám: 01-09- 188385, elérhetőség: ) (a továbbiakban: Szolgáltató) nyújtja.

3. A Szolgáltató és a Weboldalon regisztráló természetes személy (a továbbiakban: Tag; a Szolgáltató és a Tag a továbbiakban együtt: Felek) között a jelen Felhasználási Feltételek – mint a Szolgáltató ajánlata – Tag általi elfogadásával a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott tartalommal a regisztráció Tag általi megerősítésének időpontjában szerződés (a továbbiakban: Megállapodás) jön létre és lép hatályba, mely időponttal továbbá a Felek között a jelen Felhasználási Feltételek tárgyában korábban létrejött valamennyi megállapodás hatályát veszti.

A Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan mellékletét lépezi az iooo Adatvédelmi Szabályzata, amely az alábbi weboldalon érhető el: Adatvédelmi szabályzat

2. Általános rendelkezések

1. A Szolgáltató a Felhasználási Feltételeket bármikor, egyoldalúan jogosult módosítani. A Szolgáltató a módosított Felhasználási Feltételeket a változtatást követően haladéktalanul köteles közzétenni a Weboldalon, és ezzel egyidejűleg a Tagot e- mailben vagy a Weboldalon közzétett felhívással értesíteni. A Tag a Szolgáltató egyoldalú módosítása esetén jogosult a Megállapodás azonnali hatállyal történő felmondására.

2. A Weboldal és a Szolgáltatás kizárólag természetes személyek magáncélú felhasználására szolgál, és nem vehető igénybe jogi személy által, továbbá üzletszerű vagy gazdasági tevékenység folytatására vagy annak elősegítésére..

3. Alapszolgáltatások, díjköteles szolgáltatások, díjfizetés

1. A Szolgáltatás alábbi részszolgáltatásai (a továbbiakban: Alapszolgáltatások) ingyenesen elérhetőek valamennyi Tag számára:

 • a) keresés a Tagok között.
 • b) saját adatlap szerkesztése.

2. A Szolgáltatás jelen pont 1. alpontja alá nem tartozó valamennyi további részszolgáltatása (a továbbiakban: Díjköteles szolgáltatások) kizárólag a Weboldalon feltüntetett, a Tag által választott időtartamra (a továbbiakban: Előfizetési időtartam), az adott Előfizetési időtartamnak megfelelő előfizetési díj megfizetése ellenében vehetők igénybe.

3. Az Előfizetési időtartamok, valamint azok mindenkori előfizetési díjai a Weboldal „Előfizetés” menüpontja alatt tekinthetők meg. Az előfizetési díjak időről időre változhatnak, azok változásának közzététele az „Előfizetés” menüpont alatt történik, és a közzététel napjától hatályos. A Szolgáltató a tévedésből hibásan feltüntetett díjakért felelősséget nem vállal.

4. Az Előfizetési időtartam lejártával a Tag kizárólag az Alapszolgáltatások használatára jogosult, a Díjköteles szolgáltatásokat újabb előfizetési díj megfizetése esetén veheti igénybe.

5. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges fizetési rendszert a Voxpay Kft. (a továbbiakban: Fizetési szolgáltató) működteti. A fizetési rendszerrel kapcsolatos tájékoztató és Általános Szerződési Feltételek a www.voxpay.hu weboldalon érhetők el.

4. A Felek jogai és kötelezettségei

1. A Tag a Felhasználási Feltételek elfogadásával kijelenti és szavatolja az alábbiakat:

 • a) a Tag természetes személy és a regisztráció időpontjában betöltötte a 16. életévét;
 • b) amennyiben a Tag a regisztráció időpontjában a 18. életévét nem töltötte be, a Megállapodás érvényességéhez a törvényes képviselője írásbeli hozzájárulása szükséges, melyet a Tag köteles a regisztrációtól számított 15 napon belül a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani;
 • c) a Tag nem ítélték el jogerősen valamely, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni, illetve az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmény elkövetése nem áll;
 • d) a Tag által a Weboldal használata, valamint a Szolgáltatás igénybevétele során megadott, illetve közzétett adatok, információk, képek pontosak, kizárólag a Tagra vonatkoznak, a valóságnak megfelelnek, nem félrevezetőek, továbbá nem sértenek személyhez fűződő jogot, valamint nem ütköznek hatályos jogszabályba.

2. A Tag a Weboldal használata, valamint a Szolgáltatás igénybevétele során:

 • a) a Szolgáltatást kizárólag rendeltetésének megfelelően jogosult használni, kizárólag olyan magatartást tanúsíthat, amely nem ütközik hatályos jogszabályba, továbbá véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni;
 • b) kizárólag olyan adatot, információt, valamint képet adhat meg, illetve tehet közzé, amely a Tagra vonatkozik, pontos, a valóságnak megfelel, nem félrevezető, továbbá nem sért személyhez fűződő jogot, valamint nem ütközik hatályos jogszabályba;
 • c) nem teheti közzé személyes adatait vagy egyéb olyan információt az adatlapján, mely által közvetlenül elérhetővé válik;
 • d) nem használhatja a Szolgáltatást más termék, illetve szolgáltatás népszerűsítésére;
 • e) nem élhet vissza a Szolgáltatással vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval, továbbá nem kísérelhet meg illetéktelenül beavatkozni a Szolgáltatás működésébe vagy jogosulatlan hozzáférést szerezni valamely, a Szolgáltatást biztosító számítástechnikai eszközhöz, illetve a Szolgáltatás keretében rögzített információhoz, illetve adathoz.

3. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Megállapodásban meghatározott valamely kötelezettség Tag által történő megsértése esetén eltávolítson bármely, Tag által megadott, közzétett, illetve feltöltött információt, adatot vagy képet.

4. A Szolgáltató fenntartja a regisztráció elutasításának jogát.

5. A Megállapodás megszűnése

1. A Tag a Megállapodást bármikor, bármely okból rendes felmondással felmondhatja a „Profil törlése” linkre kattintva. A tagság azonnali hatállyal megszűnik. Rendes felmondás esetén a Tag az általa már teljesített, de a rendes felmondás miatt igénybe nem vehető Előfizetési időszakra vonatkozó díj arányos részét nem követelheti

2. A 3. pont szerinti Díjköteles szolgáltatásra előfizetéssel rendelkező Tag a Megállapodást a Szolgáltatóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, rendkívüli felmondással felmondhatja, amennyiben:

 • a) a Tag nem fogadja el a Szolgáltató által egyoldalúan módosított és a Weboldalon közzétett Felhasználási Feltételeket – feltéve, hogy a Szolgáltatást a módosított Felhasználási Feltételekkel a Tag még nem vette igénybe;
 • b) a Szolgáltató a Szolgáltatást felróható módon legalább 48 órája nem nyújtja;
 • c) a Szolgáltató a Megállapodásból folyó valamely kötelezettségét súlyosan megsérti.

3. A jelen pont 2. alpontja szerinti felmondás esetén a tagság azonnali hatállyal megszűnik. A Tag által már teljesített, de a rendkívüli felmondás miatt igénybe nem vehető Előfizetési időszakra vonatkozó díj arányos része a Tagnak visszajár.

4. A Szolgáltató jogosult a Megállapodást rendkívüli felmondással felmondani és a Tag regisztrációját, továbbá valamennyi kezelt adatát azonnali hatállyal törölni, amennyiben a Tag a Megállapodásból folyó valamely kötelezettségét súlyosan megsérti. A Szolgáltató rendkívüli felmondása esetén a Tag az általa már teljesített, de a rendkívüli felmondás miatt igénybe nem vehető Előfizetési időszakra vonatkozó díj arányos részét nem követelheti.

5. A tagság megszűnésekor a Tag regisztrációja törlésre kerül, és valamennyi, a Megállapodásból eredő tagsági joga és kötelezettsége megszűnik.

6. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

1. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető információk esetleges pontatlanságából, illetve valótlanságából eredő károkért.

2. A Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatást biztosítja, nem pedig annak eredményességét, így kizárja felelősségét azért, ha az Előfizetési időtartam alatt a Szolgáltatás igénybevétele a Tag számára eredménytelen.

3. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Szolgáltatásban bekövetkező valamennyi olyan kimaradásért, illetve hibáért, amely nem a Szolgáltatónak felróható okra vezethető vissza, különösen amelynek oka a Fizetési szolgáltatónál, a tárhelyszolgáltatónál vagy az internetszolgáltatónál bekövetkezett üzemzavar vagy hiba, illetve valamely vis maior esemény.

7. Vegyes és záró rendelkezések

1. A Megállapodás alkalmazására és értelmezésére a magyar jog irányadó.

2. A jelen dokumentum tartalmazza a Felek között létrejött teljes Megállapodást. Ha utóbb a Megállapodás valamely rendelkezése akár részben érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, az érintett rendelkezés fennmaradó része, valamint a Megállapodás további rendelkezései érintetlenül hatályban maradnak.